Cáp rời nối nguồn điện dành cho Bình Kijazu

700.000