Thiết bị Adaptor kết nối điện cho bình tạo nước giàu Hydro cầm tay Kijazu

2.400.000